Regulamin

Regulamin

Regulamin określa rodzaje, warunki i sposoby korzystania z serwisu internetowego Sportowa.tv oraz jego zasobów. Treść Regulaminu dostępna jest po kliknięciu w link „Regulamin” w stopce Serwisu. W stopce znajdują się też informacje dot. polityki prywatności oraz polityki cookies.

Terminologia

1. Serwis – strona internetowa Sportowa.tv wraz ze wszystkimi zasobami, publikująca treści o tematyce sportowej. Sportowa.tv nie jest zarejestrowanym tytułem prasowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo Prasowe.

2. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu, jego zasobów i usług.

3. Administrator – właściciel i operator Serwisu oraz programu telewizji kablowej sportowa.tv – firma Stream Vibes Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach, 05-091, ul. Powstańców 60 lok. 122. NIP 1251707631. Kontakt [email protected]. Struktura własnościowa firmy Stream Vibes Sp. z o.o. przedstawia się nst. Witold Sokołowski – 95% udziałów, inne osoby – 5% udziałów.

4. Usługi – usługi świadczone na rzecz Użytkownika przez Administratora, nieodpłatnie lub odpłatnie, związane z funkcjonowaniem Serwisu, a także usługi świadczone przez firmy zewnętrzne, w których Administrator pośredniczy. W szczególności przez Uslugi rozumie się odpłatny dostęp do Materiałów Wideo: transmisji wideo na żywo z wydarzeń sportowych, konferencji prasowych i innych wydarzeń o charakterze sportowym.

5.Operator Płatności – system płatności online należący do firmy Stripe.com z siedzibą w 354 Oyster Point Boulevard, San Francisco, California, 94103.

6. Opłata – kwota pieniężna wnoszona przez Użytkownika na rzecz Administratora w celu uzyskania dostępu do odpłatnych Usług Serwisu. Technicznym pośrednikiem w przekazywaniu Opłat między Użytkownikiem a Administratorem Serwisu jest Operator Płatności.

7. Treści – materiały tekstowe oraz audiowizualne dostępne w Serwisie, zwane także zasobami Serwisu.

8. Materiał Wideo – materiał audiowizualny udostępniany w technice przesyłu strumieniowego (ang. streaming lub progressive download). Przykładem Materiału Wideo może być nagranie wideo z wydarzenia sportowego.

9. Umowa – umowa zawarta przez przystąpienie pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem o treści określonej w Regulaminie.

Postanowienia ogólne

1. Użytkownik korzystający z Serwisu potwierdza, że zapoznał się z jego Regulaminem, przyjmuje go do wiadomości i go w całości akceptuje.

2. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z zawarciem Umowy przez Użytkownika na zasadach określonych w Regulaminie.

3. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

4. Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy w dowolnym momencie. Rozwiązanie Umowy następuje poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia przez Użytkownika do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].

5. Organem właściwym do kontaktu w sprawach związanych z programem telewizyjnym sportowa.tv (koncesja nr 826/2022-TK) jest KRRiT.

Prawa autorskie

1. Treści i Usługi udostępniane w Serwisie podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

2. Majątkowe prawa autorskie do Treści w Serwisie należą do Administratora. W przeciwnym razie w Serwisie znajduje się informacja o autorze i źródle pochodzenia danego utworu.

3. Użytkownik może korzystać z Treści Serwisu jedynie na osobisty użytek.

4. Użytkownik nie nabywa praw autorskich do Treści, nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać pobranej z Serwisu Treści, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych bez pisemnej zgody Administratora. Za formę równoważną formie pisemnej uznaje się uzyskanie zgody za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5. Niektóre Usługi lub Treści w Serwisie mogą być ograniczone terytorialnie np. do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej (identyfikowane polskim IP) lub poza tym obszarem.

6. Majątkowe prawa autorskie do elementów graficznych Serwisu, rozwiązań technicznych, kodu HTML, arkuszy CSS, skryptów JavaScript itp. przysługują Administratorowi. Jedyny wyjątek stanowią elementy wykorzystane w Serwisie na licencjach wolnego i otwartego oprogramowania.

Treści i usługi odpłatne i nieodpłatne

 1. Dostęp do Treści i Usług w Serwisie może mieć charakter bezpłatny lub odpłatny.

2. Aby uzyskać dostęp do niektórych Usług Serwisu wymagane jest wniesienie Opłaty za pośrednictwem operatora Płatności.

3. Opłaty dokonuje się kartą kredytową, przelewem bankowym, w formie płatności SMS lub w inny sposób aktualnie dostępny u Operatora Płatności. Wielkość Opłaty, treść wiadomości SMS i numer, na który powinna zostać wysłana są każdorazowo zdefiniowane na stronie danej Usługi.

4. W przypadku prawidłowego wniesienia Opłaty Użytkownik otrzyma wiadomość email lub SMS z linkiem lub kodem uprawniającym do skorzystania z Usługi. Po prawidłowym zaksięgowaniu płatności lub wpisaniu kodu w formularz znajdujący się na stronie danej Usługi Użytkownik uzyskuje dostęp do tej Usługi.

5. Szczegółowy cennik Usług znajduje się na stronie każdej odpłatnej Usługi. Usługi są dostępne na terenie Polski i za pośrednictwem polskich operatorów bankowych i telekomunikacyjnych.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości oraz sposobu wnoszenia Opłat. Zmieniona wysokość Opłaty obowiązuje od momentu opublikowania jej na stronie danej Usługi.

7. Ponadto, korzystanie z poszczególnych Usług może zostać objęte postanowieniami regulaminów szczegółowych. W takiej sytuacji korzystanie z Usługi uzależnione jest od akceptacji przez Użytkownika zarówno niniejszego Regulaminu, jak i odpowiedniego regulaminu szczegółowego.

8. Administrator zastrzega sobie prawo do przeniesienia swoich praw i obowiązków związanych ze świadczeniem Usług w Serwisie na inny podmiot.

Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo zrezygnować z odpłatnej Usługi.

2. W przypadku odstąpienia od Usługi Użytkownikowi przysługuje zwrot dokonanej Opłaty w wysokości pomniejszonej o wartość dotychczas zrealizowanej Usługi.

3. Reklamacje dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usług należy zgłaszać Administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej z podaniem daty, godziny wystąpienia oraz szczegółowego opisu problemu i Usługi, której dotyczy w terminie 30 dni od dnia skorzystania z Usługi przez Użytkownika.

4. Prawidłowo zgłoszona Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych liczonych od daty zgłoszenia, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych w ciągu 30 dni roboczych, gdy Administrator uzna, że do oceny Reklamacji niezbędne są dodatkowe informacje lub działania.

5. Decyzja Administratora w ocenie Reklamacji jest ostateczna. Użytkownik ma jednocześnie możliwość dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Wymagania techniczne

1. Minimalne zalecane wymogi sprzętowe dla prawidłowego korzystania z Usług Serwisu:

 • łącze o przepustowości co najmniej 1 Mbit/s,
 • przeglądarka Firefox lub Chrome w najnowszej wersji
 • system operacyjny Windows 10 lub nowszy
 • włączenie obsługi technologii Java Script oraz ciasteczek (ang. cookies)

2. Administrator nie gwarantuje nieprzerwanej dostępności ani parametrów jakości Usług. Parametry jakości Usług, w szczególności Materiałów Wideo, są uzależnione od przepustowości internetowej sieci pośredniczącej pomiędzy Serwisem a Użytkownikiem oraz innych czynników niezależnych od Administratora.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączenia całego Serwisu lub wybranych Usług z przyczyn technicznych, ze względu na prowadzenie prac konserwacyjnych, bez podania powodu i uprzedniego powiadomienia.

4. Niesprawność urządzeń informatycznych Użytkownika, zakłócenia w dostępie do Internetu lub sieci teleinformatycznych nie stanowią podstaw do roszczeń z tytułu niewykonania Usługi.

Odpowiedzialność stron

1. Administrator oświadcza, że treści znajdujące się w Serwisie są zbierane i redagowane z należytą starannością. Treści te mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być przedmiotem jakiejkolwiek odpowiedzialności Administratora Serwisu.

2. Administrator Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania informacji uzyskanych za jego pośrednictwem, a w szczególności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje publikowane w Serwisie.

3. Administrator nie odpowiada za brak dostępu do zasobów Serwisu z powodu awarii własnego systemu informatycznego lub sieci telekomunikacyjnych. Nie ponosi również odpowiedzialności za szkody powstałe w sprzęcie komputerowym Użytkownika, bądź w jego danych wynikłe w trakcie korzystania z Serwisu.

Dane osobowe

 1. Serwis gromadzi i przetwarza dane osobowe Użytkownika.

2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Stream Vibes Sp. z o.o. ul. Powstańców 60 lok.122, 05-091 Ząbki. W Stream Vibes Sp. z o.o. został wyznaczony inspektor danych osobowych – kontakt email:[email protected].

3. Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są zgodne z prawdą.

4. Administrator oświadcza, że przetwarza dane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), art. 6 ust. 1 lit. f RODO i przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony danych osobowych oraz na zasadach opisanych w Polityce prywatności znajdującej się w stopce Serwisu.

 1. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez 10 lat.

6.Administrator oświadcza, że wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu:

 • świadczenia Usług odpłatnych w Serwisie
 • monitorowania naruszeń prawa lub niniejszego Regulaminu
 • w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego usług własnych

7. Użytkownik ma prawo domagać się usunięcia swoich danych z Serwisu, ich zmiany lub ograniczenia przetwarzania. Usunięcie danych nastąpi po przesłaniu do Administratora pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem, których danych osobowych dotyczą.

8. Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawie ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

9. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia danych Użytkownika w całości lub w części w trybie natychmiastowym, bez uprzedzenia, w przypadku podjęcia przez niego działań szkodliwych wymierzonych przeciwko innym Użytkownikom lub Serwisowi. W szczególności dotyczy to prób odczytania haseł dostępowych, włamania na stronę, zamieszczania skryptów i plików wykonywalnych, zamieszczania plików lub treści chronionych prawem autorskim oraz generowania sztucznego ruchu na stronie powodującego nadmierne obciążenie serwera.

10. Usunięcie danych Użytkownika z Serwisu oznacza także, że niemożliwym staje się świadczenie niektórych Usług na rzecz Użytkownika, w tym Usług odpłatnych.

11. W przypadku usunięcia danych Użytkownika z powodu naruszenia przez niego postanowień Regulaminu Użytkownikowi nie przysługuje zwrot poniesionych Opłat za zrealizowane Usługi.

Postanowienia końcowe

 1. Informacje o zmianach Regulaminu zostaną niezwłocznie ogłoszone w Serwisie.

2. W przypadku braku akceptacji Regulaminu po zmianach Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

3. Użytkownik powinien poinformować Administratora o rozwiązaniu Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na email [email protected]. Niezłożenie takiego oświadczenia w terminie 30 dni od daty wprowadzenia zmian w Regulaminie lub dalsze korzystanie z Usług Serwisu równoznaczne jest z akceptacją nowego Regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa, w szczególności ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy prawo telekomunikacyjne, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

5. Regulamin jest dostępny na stronie sportowa.tv oraz na życzenie Użytkownika w formie umożliwiającej jego pobranie.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.07.2022r.